Southeast Asian Fisheries Development Center/Training Department (SEAFDEC/TD)

Up

เทคโนโลยีฮาร์ดดิส แบบ Solid State Drive

เทคโนโลยีฮาร์ดดิส แบบ Solid State Drive
SSD-technology.pdf
File Size:
702.56 kB
Date:
02 November 2022

เทคโนโลยีฮาร์ดดิส แบบ Solid State Drive

SSD ย่อมาจาก Solid State Drive เป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบหนึ่ง ที่เปลี่ยนรูปแบบการจัดเก็บจากเดิมที่จัดเก็บบนจานแม่เหล็ก HDD (Hard Disk Drive) เป็นแบบ Flash Memory ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการจัดเก็บข้อมูลบน Flash Drive ซึ่งเทคโนโลยีแบบ SSD ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้แทน HDD โดย SSD นั้น ออกแบบโดยใช้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ จึงทำให้ไม่มีการไหวของชิ้นส่วนอุปกรณ์ ทำให้ทนต่อการกระแทก และแรงสั่นสะเทือน และยังสามารถอ่าน และเขียนข้อมูลได้เร็วกว่า HDD

ปัจจุบันเทคโนโลยี SSD มีบทบาทมากขึ้น กับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลาย เพราะมีความเร็วในการอ่าน เขียนข้อมูล ที่สูง ทำให้เวลาที่ เปิด- ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเรียกใช้งานโปรแกรม ไฟล์ต่างๆ นั้น สามารถเรียกใช้งานได้เร็วมาก โดย SSD นั้นจะมีการอ่าน เขียนข้อมูลต่างๆ ลงในหน่วยความจำ ทำให้เวลาในการเปิด-ปิด เรียกใช้งานได้รวดเร็ว และยังมีน้ำหนักที่เบามาก เมื่อเทียบกับ HDD ทั้งยังประหยัดพลังงาน และยังมีความทนทานจากแรงกระแทก

เทคโนโลยี SSD ในช่วงแรกนั้นมีราคาต่อปริมาณความจุ ที่ค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันนั้นราคาต่อปริมาณความจุนั้นเริ่มมีราคาที่ลดลงมาพอสมควร แต่ก็ยังไม่เท่ากับ HDD และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมามากนั้นทำให้ SSD นั้น มีความทนทานในการใช้งานเพิ่มขึ้นมาก มีความปลอดภัยในการเก็บข้อมูลมากขึ้น และความเร็วในการเรียกใช้งานที่สูงมาก ทำให้ตอบสนองการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และในการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งาน SSD สามารถเปลี่ยนจาก HDD แบบเดิมเพื่อมาใช้งานได้ไม่ยาก เนื่องจาก SSD นั้นมีการออกแบบการเชื่อมต่อให้สามารถใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าได้

 

 

 
 
 
Powered by Phoca Download


Contacts Address

Southeast Asian Fisheries Development Center/Training Department
P.O.Box 97, Phasamutchedi Samut Prakan 10290, Thailand
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +66 2425 6100
  +66 2425 6110 to 11