Loading...
 • slidebg1
 • slidebg2

การสัมมนาด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 - 16.30 น.
ณ SEAFDEC-NACA meeting room ตึกสุรัสวดี ภายในกรมประมง

สัตว์น้ำนับว่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่มีความสำคัญของมนุษย์ ขณะเดียวกันการทำประมงตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ำ ธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำ ก็เป็นแหล่งจ้างงานที่สำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลกไปพร้อมกัน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่มีความสำคัญของโลก มีการปริมาณการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำเป็นอันดับต้นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการการบริโภคของประชากรทั่วโลก จึงส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และปริมาณสัตว์น้ำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาเครื่องมือประมงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจับ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนเรือประมง ตลอดจนการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ส่งผลต่อการทำประมงที่เกิดศักยภาพการผลิต การเสื่อมโทรมของทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม

จากสาเหตุปัญหาดังกล่าว สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยความร่วมมือกับประเทศสมาชิก ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านการประมง จึงได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่มีส่วนของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิจัย สำรวจ พัฒนา การจัดการ การฟื้นฟู ฝึกอบรมและสารสนเทศ ทั้งจากโครงการของสำนักงานฝ่ายฝึกอบรมหรือโครงการร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ซึ่งการดำเนินงานเหล่านั้น ก่อให้เกิดการพัฒนากิจกรรมเพื่อการประมงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคฯ

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการดำเนินงานให้นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ฯ ในด้านการเขียนและนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการดำเนินโครงการกับสถานบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ศูนย์ฯจึงได้กำหนดจัดการสัมมนาด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลขึ้น

 • พัฒนาและเสริมสร้างทักษะในการเขียนและนำเสนอผลงาน
 • เผยแพร่การดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบ
 • แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเลระหว่างเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.คมน์ ศิลปาจารย์ ที่ปรึกษา
2 ดร.ยุทธนา เทพอรุณรัตน์ ประธาน
3 นายสุธีร์ ราชรุจิทอง รองประธาน
4 นายอิสระ ชาญราชกิจ กรรมการ
5 ดร.วรวิทย์ วัญชนา กรรมการ
6 นางสาวนวลอนงค์ ทองดี กรรมการ
7 ดร.ทวีเกียรติ อมรปิยะกฤษฐ์ กรรมการ
8 นางพนิตนาฎ ธาราดล กรรมการ
9 นายสุทธิพงศ์ ธนสารสาคร กรรมการ
10 นายนพดล สมจิตต์ กรรมการ
11 นายวุฒิรัตน์ วุฒิปัญโญ กรรมการ
12 นายศักดิ์ชาย อานุภาพบุญ กรรมการ
13 ดร.นพพร มานะจิตต์ กรรมการ
14 นางสาวธัญญาลักษณ์ เสือสี กรรมการ
15 นางสาวสายวสันต์ กลิ่นสุคนธ์ กรรมการ
16 นายคงไผท ศราภัยวานิช กรรมการและเลขานุการ
17 นางสาวญาณิดา สุทธิผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เจ้าหน้าที่จากกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวนประมาณ 70 คน ผู้ที่ต้องการจะส่งผลงาน ต้องส่งในรูปแบบของ “Short paper” (ภาษาอังกฤษ) ภายในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 มาที่ yanida@seafdec.org สำหรับบุคคลภายนอกสามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ และ/หรือ ส่งผลงานได้ที่ www.seafdec.or.th โดยการสัมมนาและเสนอผลงานจะใช้ภาษาอังกฤษในการดำเนินกิจกรรม การนำเสนอผลงานใช้เวลาท่านละ 15 นาที

 1. การพิมพ์ short paper และการนำเสนอ ใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมด
 2. ให้ตั้งค่าหน้ากระดาษดังนี้ บน (Top) 0.8”, ล่าง (Bottom) 0.8”, ซ้าย (Left) 1.25” และขวา (Right) 0.8”
 3. ชื่อเรื่องใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนา จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า
 4. ชื่อคณะผู้ส่งผลงาน และหน่วยงานที่สังกัด ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 12 จัดให้อยู่กึ่งกลางหน้า โดยให้ชื่อผู้เขียนหลักอยู่เป็นอันดับแรก สำหรับชื่อผู้นำเสนอผลงาน ให้พิมพ์ตัวหนาและขีดเส้นใต้
 5. การพิมพ์เนื้อเรื่องใช้ตัวอักษร Times New Roman ขนาด 12 ส่วนหัวเรื่องหลัก เช่น Introduction, Methodology, Results ให้ใช้อักษร Times New Roman ขนาด 13 ตัวหนา จัดชิดด้านซ้าย โดยเนื้อหาทั้งหมดไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4
 6. รายละเอียดของหัวข้อหลักมีดังนี้
  • Title
  • Name of researcher and organization
  • Introduction: เขียน ความเป็นมา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย/ รายงาน
  • Methodology/ Activities: เขียนให้รัดกุม ไม่พรรณนาวิธีวิเคราะห์ ใช้วิธีอ้างชื่อหรือองค์กร เช่น ตรวจสอบโดยใช้วิธีของ Merk (1995) หรือ ใช้ตามวิธีของ AOAC (1990) เป็นต้น
  • Results: ผลการทดลองและวิจารณ์จะเขียนแยกหรือรวมกันก็ได้ รูปและตารางให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่สำคัญ และจำเป็น ผลอื่นๆให้กล่าวในหัวข้อผลการทดลองและวิจารณ์โดยไม่ต้องแสดงรูปหรือตาราง
 7. การนำเสนอผลใช้ PowerPoint presentation ผู้นำเสนอผลงานมีเวลานำเสนอท่านละ 15 นาที
 • ผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย ภายใต้ขอบเขตด้านการประมงทะเล และสิ่งแวดล้อมทางทะเล
 • รายงานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการประมงอย่างยั่งยืน

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ ขวัญและกำลังใจในการส่งผลงานเข้าร่วม คณะผู้จัดจึงได้จัดเตรียมรางวัลโดยพิจารณาจากการเขียนผลงานและการนำเสนอผลงาน ซึ่งผ่านการพิจารณาและตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง
1 ดร.ยุทธนา เทพอรุณรัตน์ ประธานกรรมการ
2 นายสุธีร์ ราชรุจิทอง กรรมการ
3 ดร.วรวิทย์ วัญชนา กรรมการ
4 นายอิสระ ชาญราชกิจ กรรมการ
5 นางสาวนวลอนงค์ ทองดี กรรมการ
6 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

รางวัลแบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 2 รางวัล ได้แก่

 • ประเภทงานวิชาการและงานวิจัย
  o รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 3,000 บาท
  o รางวัลดีเด่น เงินสด 1,500 บาท
 • ประเภทรายงานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
  o รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 2,000 บาท
  o รางวัลดีเด่น เงินสด 1,000 บาท

รางวัลพิเศษการนำเสนอผลงานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย


รางวัลพิเศษจัดให้มีขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ส่งผลงานเข้าร่วม รางวัลพิเศษมี 1 รางวัล เป็นเงินสดมูลค่า 1,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นผลงานของกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนมากที่สุด (กรณีที่นักศึกษาผู้ที่มีคะแนนมากที่สุดในกลุ่ม ได้รับรางวัลในข้อ 7.1 แล้ว รางวัลพิเศษ จะตกเป็นของนักศึกษาที่มีคะแนนรองลงมา)

 • ทักษะการเขียนและนำเสนอผลงานต่อสาธารณชน
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้รับทราบการดำเนินโครงการ งานวิจัยและกิจกรรมต่างๆในรอบปี เพื่อการต่อยอดและความร่วมมือการดำเนินงานแบบบูรณาการในอนาคต

วิธีการสมัคร


สมัครออนไลน์

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2561

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

E-mail

kongpathai@seafdec.org,
namfon@seafdec.org, yanida@seafdec.org

เบอร์ติดต่อ

0 2425 6100, 0 2425 6117