หลักสูตรประจำปี 2566

ชื่อหลักสูตร
การทำประมงอย่างเป็นมิตร เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน
19-26 เมษายน 2566 (8 วัน)
จำนวน 22 คน

ตารางการฝึกอบรม

แสดงวัน-เวลา รายวิชา และชื่ออาจารย์ที่สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน

การฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 63 (ประจำปี 2566)

หลักสูตรการทำประมงอย่างเป็นมิตร เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน
(Eco-friendly Fisheries for Sustainable Fisheries Resources Management)

19-26 เมษายน 2566 (8 วัน)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือประมงและสมุทรศาสตร์เบื้องต้น
2. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทางด้านการใช้เครื่องมือประมงและสมุทรศาสตร์เบื้องต้นระหว่างการฝึกภาคทะเล
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนประมงและการทำประมงบริเวณปากแม่น้ำ
4. เพื่อให้นักศึกษาฝึกทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
อ่านความเป็นมาและรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการฝึกอบรม

การฝึกอบรมแบ่งเป็น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติประกอบเครื่องมือประมง การฝึกภาคทะเล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

• การบรรยาย ประกอบด้วย
- เครื่องมือประมงทั่วไปของประเทศไทย
- การเก็บข้อมูลการสำรวจทรัพยากรประมงเบื้องต้น
- สมุทรศาสตร์เบื้องต้นกับการประมง
- การทำสมุทรศาสตร์บนเรือฝึก
- สร้างความตระหนักในการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU)
- บทบาทหญิงชายในการประมง (Gender in Fisheries)
- การสำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชนประมง
- การจัดการประมงโดยใช้แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM)
- แนวทางการทำสื่อส่งเสริมด้านการประมง

• การฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย
- ฝึกประกอบเครื่องมือประมง (ผูกเงื่อน, แทงเชือก และถักอวน)
- ฝึกทำการประมงและสมุทรศาสตร์บนเรือฝึก

• การศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบด้วย
- สำรวจวิถีชีวิตชุมชนประมง

การฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นอื่นๆ

แนะนำเรือซีฟเดค 2

เรือซีฟเดค 2 เป็นเรือสำรวจและฝึกอบรมทางการประมงของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบด้วยเครื่องมือประมง และอุปกรณ์วิจัยที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อเรือซีฟเดค 2 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลญี่ปุ่นในปี พ.ศ.2545 เพื่อใช้ในการสำรวจทรัพยากรประมงบริเวณชายฝั่งในน่านน้ำของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การต่อเรือซีฟเดค 2 ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ.2546 และทำพิธีปล่อยเรือลงน้ำอย่างเป็นทางการ ณ เมืองนิกาตะ ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2546

เรือซีฟเดค 2 มีภารกิจในการสำรวจทรัพยากรประมงบริเวณชายฝั่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจะทำการสำรวจข้อมูลสมุทรศาสตร์และให้การฝึกอบรมทางด้านการจัดการทรัพยากรและการประมง นอกจากนี้เรือซีฟเดค 2 ยังมีบทบาทสำคัญ ในการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดการประมง ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กิจกรรมของเรือซีฟเดค 2 สามารถจำแนกได้ 3 ด้าน คือ

  • 1. การวิจัยและฝึกอบรมทางการประมง
  • 2. การสำรวจทางสมุทรศาสตร์
  • 3. การฝึกการเดินเรือและวิศวกรรมเดินเรือ

แนะนำองค์กร

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกฝึกอบรมและสารสนเทศ

คุณ กฤษฎิ์ ภู่ศิริมงคล

โทร. 02-425-6121 email: krit@seafdec.org