หลักสูตรประจำปี 2567

ชื่อหลักสูตร
การทำประมงอย่างเป็นมิตร เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน
13 – 21 พฤษภาคม 2567 (9 วัน)
จำนวน 30 คน

ตารางการฝึกอบรม

แสดงวัน-เวลา รายวิชา และชื่ออาจารย์ที่สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

สามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน

การฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย รุ่นที่ 64 (ประจำปี 2567)

หลักสูตรการทำประมงอย่างเป็นมิตร เพื่อการจัดการทรัพยากรประมงที่ยั่งยืน
(Eco-friendly Fisheries for Sustainable Fisheries Resources Management)

13 – 21 พฤษภาคม 2567 (9 วัน)

วัตถุประสงค์

1. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมงและการจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมความรู้ด้านการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง
3. ฝึกทักษะในการพัฒนาและออกแบบแบบสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐสังคมของชุมชนประมง
4. สร้างเสริมประสบการณ์ในการควบคุมเรือเล็ก รวมถึงความปลอดภัยและการดำรงชีพในทะเล
5. ส่งเสริมการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
อ่านความเป็นมาและรายละเอียดเพิ่มเติม

วิธีการฝึกอบรม

การฝึกอบรมแบ่งเป็น การบรรยายและการฝึกปฏิบัติ

• การบรรยาย ประกอบด้วย
- Oceanography in the Gulf of Thailand
- การป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
- การรักษาคุณภาพสัตว์น้ำหลังการจับ
- การประเมินผลกระทบ (EIA, Environmental Impact Assessment) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและการประมง
- การบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM)
- ความปลอดภัยในเรือและการดำรงชีพในทะเล
- เครื่องมือประมง (เครื่องมือประมงที่ใช้ปัจจุบันทั้งพื้นบ้านและพาณิชย์)
- ความรู้พื้นฐานของระบบนิเวศแนวปะการัง และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
- การจำแนกสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังจากภาพถ่าย
- เศรษฐกิจสังคมประมงและมิติหญิงชายและทุกกลุ่มคนในภาคการประมง (ประเด็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาและแนวทางการส่งเสริม)
- แนวทางการทำสื่อส่งเสริมด้านการประมง

• การฝึกปฏิบัติ ประกอบด้วย
- การควบคุมเรือเล็กและการดำรงชีพในทะเล
- วิธีการสำรวจและเก็บข้อมูลในแนวปะการังและฝึกปฏิบัติการเก็บข้อมูลแนวปะการัง
- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายแนวปะการังโดยโปรแกรม CPCe
- ฝึกประกอบเครื่องมือประมง (ผูกเงื่อน,แทงเชือกและถักอวน)
- ฝึกสร้างแบบสอบถามสำหรับการสำรวจข้อมูลวิถีชีวิตชุมชนและเศรษฐสังคมของชาวประมง

การฝึกอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยรุ่นอื่นๆ

แนะนำองค์กร

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อแผนกฝึกอบรมและสารสนเทศ

คุณ กฤษฎิ์ ภู่ศิริมงคล

โทร. 02-425-6121 email: krit@seafdec.org