เทคโนโลยีการจับสัตว์น้ำและทรัพยากรสัตว์น้ำ ประกอบด้วยหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ 

  1. คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการประมง
  2. การจำแนกเครื่องมือประมง
  3. วัสดุอุปกรณ์สำหรับเครื่องมือประมง
  4. เทคโนโลยีการค้นหาและรวบรวมฝูงปลา
  5. เครื่องมือช่วยทำประมงฯ
  6. เทคโนโลยีสำรวจทรัพยากรประมงและสมุทรศาสตร์