อวนล้อมจับ (Purse seine nets)

  • ลักษณะเป็นผืนอวนสี่เหลี่ยมผืนผ้า
  • ตัวอวนล้อม ประกอบด้วย คร่าวบนที่มีทุ่นลอย คร่าวล่างมีตุ้มน้ำหนักผูกถ่วง ส่วนล่างของผืนอวนจะมีห่วงมาน สายมานถูกร้อยผ่านห่วงมานเหล่านี้
  • เมื่อทำการล้อมฝูงปลาแล้วจะกว้านเก็บสายมานและรวบห่วงมานไว้ด้วยกัน คร่าวล่างและส่วนล่างของอวนก็จะถูกรวบปิด และสัตว์น้ำจะถูก

อวนลาก (Trawl Net)

  • มีลักษณะเป็ นอวนถุงยาว มีปีก 2 ข้าง ความยาว 1-2 เท่าของตัวอวน
  • เมื่อจับสัตว์น้ำ อวนจะกวาดสัตว์น้ำเข้าสู่ก้นถุง โดยสัตว์น้ำาจะถูกกรองเข้าไปอยู่ในก้นถุง
  • อวนลากใช้จับสัตว์น้ำที่มีลักษณะอาศัยอยู่ใกล้พื้นท้องทะเลหรืออยู่รวมกันเป็นฝูงในน้ำลึกและเคลื่อนที่ไม่เร็วนัก

http://repository.seafdec.or.th/