“การแบ่งปันอํานาจ และความรับผิดชอบในการจัดการประมง ระหว่าง รัฐ กับ ผู้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น (ชาวประมง) โดยได้รับการสนับสนุน และความช่วยเหลือตามความจำเป็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ, หน่วยงานภายนอก (นอกภาครัฐ), องค์กร (เอ็นจีโอ) รวมถึงสถาบันการศึกษา และสถาบันการวิจัย”

ประโยชน์ของการจัดการแบบมีส่วนร่วม

การจัดการแบบมีส่วนร่วมทำให้:

  • เพิ่มการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
  • เกิดการระดมความคิดเห็น และหาทางออกร่วมกัน
  • เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
  • ลดความขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ทรัพยากร
  • เกิดความไว้วางใจระหว่างภาครัฐ (รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) และชาวประมง
  • เกิดความเต็มใจในการปฏิบัติตามกฎหมาย
  • สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของทรัพยากร
  • มีความรวดเร็วในการดำเนินการ และคุ้มค่า