ปะการัง เป็น “สัตว์” ไม่มีกระดูกสันหลังมีโครงสร้างภายนอกเป็นหินปูน ปะการังอาศัยพลังงานจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายเซลล์เดียว (Zooxanthellae) ปะการังที่พบโดยทั่วไปมีการพัฒนาการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มปะการัง หรือแนวปะการัง เป็นระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ