ขยะทะเลมาจากไหน??? (Marine Litter Originates)

  • การทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ หรือแหล่งน้ำที่เชื่อมต่อกับทะเล (Wastes Dumped)
  • กิจกรรมบริเวณชายหาดและชายฝั่ง (Activities on the Beach or Coastal)
  • กิจกรรมทางทะเล รวมถึงเครื่องมือทำประมงที่สูญหายในทะเล (Maritime Activities)

มีรายงานว่า ขยะเกือบร้อยละ 10 ของการผลิตทั้งหมดถูกปล่อยลงสู่ทะเล(Carlo et al., 2017) และประมาณร้อยละ 60-80 ของขยะทั้งหมดในโลก เป็นขยะพลาสติก (Carlo et al., 2017) ขยะพลาสติกที่ออกสู่ทะเล ร้อยละ 88-95 นั้น รายงานว่ามาจากแม่น้ำ 10 สาย ในเอเชียและแอฟริกา 1 ในนั้นคือแม่น้ำโขง ซึ่งไหลผ่าน 6 ประเทศก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ (Hatta and Nishiwaki., 2018).