หมายถึง 

การปรับปรุงการเข้าถึงตลาด เป็นชุดของกิจกรรมที่จะลด หรือขจัดเงื่อนไขและข้อจํากัดในการเข้าถึงการตลาด ของชาวประมง เป็นการเพิ่มศักยภาพของชาวประมงใน การได้รับผลประโยชน์จากตลาด ด้วยการใช้ความสัมพันธ์ในสังคมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์นํ้า

เป้าหมาย

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในสาขาการประมงสามารถสร้าง รายได้ให้สูงขึ้น และมีสัตว์นํ้าเพียงพอสําหรับการบริโภค รวมทั้งชาวประมงได้ผลประโยชน์จากระบบตลาดมากขึ้น

การเข้าถึงตลาดโลก

  • มีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบของผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าของประเทศและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า
  • เชื่อมั่นและปฏิบัติตามในเรื่องการติดฉลากสิ่งแวดล้อม หรือแนวปฏิบัติที่รัฐได้จัดทําขึ้น ด้วยความสมัครใจ ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อขจัดประมงเถื่อน และรวมทั้งข้อตกลงในมาตรการที่ใช้ในการจัดการท่าเทียบเรือ (Port State Measures Agreement : PSM) เอกสารแสดงผลจับ บันทึกของเรือประมง
  • สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับของสัตว์นํ้าที่จับมาขึ้นท่า เพื่อขจัดประมงเถื่อน รวมทั้งต้องร่วมมือในทุกประเด็น ตามความต้องการของเรื่องความปลอดภัยของอาหารทะเล ข้อตกลง CITES และฉลากสิ่งแวดล้อม
  • สนับสนุนการอุดหนุนที่ไม่สร้างผลกระทบในทางลบต่อทรัพยากรประมง
  • ลดอาหารทะเลที่แปลกปลอมและการทําผิดเกี่ยวกับการค้าอาหารทะเล (ที่หวังผลกําไรสูง ตั้งใจหลอกลวงผู้บริโภค)