หมึกเป็นสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังที่มีวิวัฒนาการสูง มีความสามารถในการเรียนรู้และจดจํา ซึ่งระบบประสาทสัมผัสของหมึก เทียบเท่าระบบประสาทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หมึกมีพฤติกรรมที่อยากรู้อยากเห็นตลอดเวลา เเละถูกจัดว่าเป็น King of camouflage หรือ เจ้าแห่งการพรางตัว เพราะตามผิวตัวของหมึกจะมีเม็ดสีที่จะช่วยในการพรางตัวเพื่อหลบเลี่ยงหนีศัตรู และการล่าเหยื่อ นอกจากนั้นหมึกยังเป็นทรัพยากรสัตว์นํ้าที่มีคุณค่าทางอาหาร และคุณค่าทางเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ จากสถิติการประมงแห่งประเทศไทย ปี 2564 มีรายงานปริมาณหมึกที่จับได้มีจํานวน ถึง 92,300 ตัน ได้แก่ หมึกกล้วย หมึกกระดอง หมึกหอม และหมึกสาย (ปริมาณการจับเรียงจากมากไปน้อย)