วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม และสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากการจับทรัพยากรสัตว์น้ำในทะเล ให้เกิดอย่างยั่งยืน รวมถึงการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้านให้มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

คุณสมบัติผู้ที่ประสงค์ยื่นขอใบรับรอง

กรณีขอใบรับรองมาตรฐาน “การทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน”

  • ต้องเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
  • ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนการรับรองตามระเบียบนี้ เว้นแต่พ้นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง

กรณีขอใบรับรองมาตรฐาน “การแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน”

  • ได้รับการจดทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านแปรรูป หรือเป็นสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หรือได้รับการจดทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
  • ไม่เคยถูกเพิกถอนการรับรองตามระเบียบนี้ เว้นแต่พ้นระยะเวลา 90 วัน นับจากวันที่เพิกถอนการรับรองมาแล้ว พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการแก้ไขข้อบกพร่อง