ทำไมต้องมีการส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าประมง

  •  เพิ่มความสามารถในการพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
  • ปรับปรุงผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น
  • เพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  • ลดการสูญเสียของอาหารทะเล
  • เพิ่มอายุในการเก็บรักษา
  • เพิ่มการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน