เทคโนโลยีระบบติดตามเรือ ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมง IUU รวมถึงความปลอดภัยในการเดินเรือ โดยระบบติดตามเรือมีทั้ง ระบบ Vessel Monitoring System: VMS และ ระบบ Automatic Identification System: AIS

ระบบติดตามเรือแบบ Vessel Monitoring System (VMS) เป็นระบบที่นำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต ระบบกำหนดจุดพิกัด (GPS) และเครือข่ายของดาวเทียมสื่อสาร (inmarsat/thuraya/iridium) หรือ เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile; GSM) รวมเป็นอุปกรณ์กำหนดจุดพิกัด VPS (Vessel Positioning System) มาช่วยระบุตำแหน่งเรือประมง ร่วมกับการประยุกต์ใช้ระบบติดตาม (VMS) ทำงานโดยการติดต่อสื่อสารระหว่างเรือที่ออกปฏิบัติงานอยู่กลางทะเลกับเจ้าของเรือและศูนย์ปฏิบัติการระบบติดตามเรือที่อยู่บนฝั่ง ด้วยการส่งสัญญาณทางอิเล็กทรอนิกส์จากเครื่องมือที่ติดตั้งบนเรือประมง (Embedded Tracking Unit – ETU) ส่งสัญญาณมายังหน่วยรับที่ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ภาครับบนฝั่งที่ศูนย์ปฏิบัติการ (Monitoring & Controlling Center – MCC) เพื่อบอกให้ทราบถึงตำแหน่งปัจจุบันของเรือ ความเร็วและทิศทางของเรือที่กำลังแล่น ตลอดจนมีการบันทึกข้อมูลต่างๆและ สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตามที่ต้องการ ประเทศไทยมีการกำหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป