แหล่งข้อมูลสภาพอากาศ

ชาวเรือและชาวประมงเป็นอาชีพที่ต้องพึ่งพาทะเลเป็นแหล่งประกอบอาชีพ เพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินในการประกอบอาชีพ การรู้และทราบข้อมูลสภาพอากาศรายวัน รายสัปดาห์ เป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นยิ่ง โดยสามารถหาข้อมูลสภาพอากาศได้จาก

  • การรายงานสภาพอากาศโดยสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ สื่อสมัยใหม่ โซเชียลมิเดีย
  • การสอบถามไปยังสถานีตรวจอากาศและอุตุนิยมวิทยา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
  • สอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลสภาพอากาศระหว่างชาวเรือด้วยกันเอง

ลักษณะสภาพอากาศในทะเลแบ่งเป็น

  1. สภาพอากาศที่เป็นอันตรายสำหรับเรือเล็ก มีความเร็วลม 20-33 นอต หรือ 36-60 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ซึ่งจะมีคำเตือนให้เรือขนาดเล็กควรงดออกจากฝั่ง
  2. ทะเลมีคลื่นจัด  มีความเร็วลม 34-47 นอต หรือ 61-84 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 6-9 เมตร
  3. ทะเลมีพายุ  มีความเร็วลม 46-69 นอต หรือ 82-113 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 9-16 เมตร
  4. มีพายุไต้ฝุ่นในทะเล ความเร็วลมมากกว่า 64 นอต หรือ มากกว่า 115 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 16 เมตร
  5. พายุฝนฟ้าคะนอง ลมในบริเวณจุดศูนย์กลางของพายุฝนฟ้าคะนอง มักจะมีความเร็วมากที่สุดในบริเวณดังกล่าว จนสูงขึ้นไปถึงระยะ 3 กิโลเมตร มีลมกระโชกที่ความเร็วถึง 50 นอต หรือ 90 กิโลเมตร ต่อ ชั่วโมง ลมจะพัดจากเมฆลงข้างล่าง ก่อให้เกิดอันตรายต่อเรือเล็กโดยเฉพาะ
  6. ฝนที่ตกหนักที่สุด จะเกิดได้ใต้เมฆฟ้าคะนอง ทำให้มีทัศนวิสัยจำกัด ฝนจะตกหนักก่อนที่ฝนจะหยุดประมาณ 5-15 นาที โดยปกติจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่เกิน 1 ชั่วโมง