ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับกรมประมงไทย แพปลา น.ลาภประเสริฐ และสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี กำลังดำเนินโครงการนำร่องในการประยุกต์ใช้เครื่องทุ่นแรงเพื่อช่วยในการทำประมงบนเรือประมงอวนล้อมไทยต้นแบบ “น. ลาภประเสริฐ 8” เพื่อการใช้พลังงานในการทำประมงอย่างเหมาะสม และความปลอดภัยในการทำประมงในทะเล ภายใต้หัวข้อ Optimizing Energy and Safety at Sea ในกรอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2018-2021 โดยการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น (Japanese Trust Fund) ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องกว้านอวนล้อม (Power block) เพื่อทดแทนแรงงานประมงที่กำลังขาดแคลน ลดปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมาย และการค้ามนุษย์ และยังช่วยลดจำนวนแรงงานประมงบนเรือประมงอวนล้อมไทย จากเดิม 30-40 คน ลงมาเหลือเพียง 15-18 คน เมื่อลดจำนวนลูกเรือบนเรือประมงลง ก็ช่วยให้สภาพความเป็นอยู่บนเรือดีขึ้น เพิ่มความปลอดภัย ความสะดวกสบายและสุขภาพจิต และสุขอนามัยที่ดีขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของตัวอวนล้อมเอง มีการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างเนื้ออวนล้อมให้สอดคล้องกับการใช้เครื่องกว้านอวนล้อม มีการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาสัตว์น้ำด้วยการทดลองติดตั้งระบบเครื่องเย็นบนเรือ ด้วยการใช้น้ำทะเลในการรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ และในอนาคตจะได้มีการทดลองระบบการทำน้ำแข็งเหลว (Slurry ice) เพิ่มเติม และการทดลองใช้ปั๊มดูดปลา (Fish pump) เพื่อช่วยในการขนถ่ายสัตว์น้ำ ลดการใช้แรงงาน และประหยัดเวลาในการทำงานขนถ่ายสัตว์น้ำต่อไป

The Use of Labor-saving Technology to Reduce Labor on a Pilot Thai Purse Seiner

Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC), Training Department in collaboration with the Department of Fisheries, Thailand, N. Lapprasert Fishing Company (Pattani province) and Pattani Fisheries Association has been implementing a 3-year pilot project (from 2018-2021) in the application of fishing device for the proper use of energy in fisheries and safety in fishing at sea under the topic of ‘Optimizing Energy and Safety at Sea’ with budget support from the Japanese Government (Japanese Trust Fund). By applying a power block (net hauler) onboard a pilot Thai purse seiner “N. Lapprasert 8”. It would help replace the fishery workers at lacking and reduce the problem of illegal labors and human trafficking and also reduce the number of fishing workers from the existing number or 30-40 to merely 15- 18 workers onboard. When reducing the number of workers on a fishing boat, it greatly helps improve the living conditions, increasing security, comfort and improved mental health and hygiene onboard. In addition, improvements of the purse seine net design and construction (mesh strengthening-selvedge) made to support the use of the power block. The fish handling efficiency has been improved by introducing and demonstrating the refrigerating system onboard both using sea water and slurry ice systems and a fish pump system to reduce labor and save time in the work of loading and unloading catches will be also tested in the future.