เรือประมงต้นแบบ “น ลาภประเสริฐ 8” นอกจากเป็นเรือประมงที่คำนึงถึงการลดแรงงาน สำหรับการทำประมงยกระดับการทำงานและสภาพการอยู่อาศัยบนเรือแล้ว ยังให้ความสำคัญกับสุขลักษณะบนเรือและการรักษาความสดของสัตว์น้ำ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโครงการนี้ยังคลอบคลุมถึงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าลดการเกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่จะส่งผลกระทบต่อชาวประมงทั้งทางตรงและทางอ้อม อาทิเช่น พายุ สัตว์น้ำลดน้อยลงทั้งชนิดและปริมาณ การกัดเซาะชายฝั่ง ประการังฟอกขาว ฯลฯ จากการปลดปล่อยก๊าซไอเสียของการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงและการใช้พลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อม

สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นเป็นผลมาจากสภาวะโลกร้อน จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่มีสาเหตุสำคัญ คือ การที่ชั้นบรรยากาศโอโซนถูกทำลาย ดังนั้น เราจำเป็นต้องประเมินค่า ODP (Ozone Depleting Potential) ซึ่งเป็นค่าที่บ่งบอกถึงการทำลายชั้นโอโซน และศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน GWP (Global Warming Potential) ซึ่งก􀄞ำหนดค่าโดยเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นมาตรฐาน คือ เท่ากับ 1 หมายความว่า ถ้าค่านี้สูง โลกเราก็จะร้อนมากขึ้น หากสารทำความเย็นมีค่า GWP สูงกว่า 1 ขึ้นไป ก็เท่ากับ เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อนมากกว่าที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามจำนวนเท่าของค่านั้น ดังนั้น สารทำความเย็นที่ดีจะต้องไม่ทำลายชั้นโอโซนโดยมีค่า ODP เป็นศูนย์ และมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) น้อย หรือ ในระดับต่ำ

A pilot purse seine fishing vessel “Nalapprasert 8” is a vessel that takes for the labor reduction on enhanced working conditions, living conditions onboard also attaches importance with applied hygiene on board to preserve the freshness of the catches. All of this is to ensure sustainable fishing. The project also covers energy efficiency, reducing the occurrence of
environmental impact. Climate changed That will affect fishermen, both directly and indirectly, such as decreasing resources, storms in both species and quantity. Coastal erosion, coral bleaches, etc. impact from the exhaust gas emission of fuel burned/combustion and various activities related to fisheries and energy used the impact to the environment. The said situation affecting global warming by the increase, in the number of Greenhouse Gases. The main reason is the ozone layer was destroyed. Therefore, we need to evaluate the Ozone Depleting Potential (ODP), which indicates the destruction of the ozone layer. And the potential to cause global warming. GWP (Global Warming Potential), which is determined by comparing with carbon dioxide (CO2) as the standard is equal to 1 means that if this value is higher, our world will be hotter. If the refrigerant has a Global Warming Potential (GWP) value of more than 1, then it will increase the chances of global
 warming greater than the amount of carbon dioxide that is equal to that number. Therefore, a good refrigerant must not destroy the ozone layer with an ODP of zero and a potential for global warming (GWP), at a low level.