เต่าทะเลเป็นสัตว์อยู่ในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน จัดเป็นสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม หายใจด้วยปอด อาศัยอยู่ในทะเล มีกระดองแข็งปกคลุมร่างกายลักษณะเป็นเกล็ด ยกเว้นเต่ามะเฟืองที่กระดองคล้ายแผ่นหนังหนา เท้าทั้งสี่แบนกว้างแบบใบพายใช้สำหรับว่ายน้ำ ปากเป็นจะงอยคมและแข็งแรงเพื่อขบแทะอาหาร ซึ่งได้แก่ กุ้ง ปู ปลา และหอย หรือพืชและสัตว์อื่น ๆ ที่มีเปลือกแข็ง

ชนิดพันธุ์เต่าทะเลทั่วโลกมีอยู่ 7 ชนิด ได้แก่ เต่ามะเฟือง เต่าตนุ เต่าหลังแบน เต่ากระ เต่าหัวฆ้อน เต่าหญ้า และเต่าหญ้าแคมป์ แต่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบเต่าทะเลเพียง 5 ชนิด คือ เต่าตนุ เต่ากระ เต่าหญ้า เต่าหัวค้อน และเต่ามะเฟือง

Sea turtles are large, air-breathing reptiles that inhabit tropical and subtropical seas throughout the world. Their shells consist of an upper part (carapace) and a lower section (plastron). Hard scales (or scutes) cover all but the leatherback, and the number and arrangement of these scutes can be used to determine the species.