SEAFDEC Lecture Video on Marine Fishery and Oceanography เป็นเว็บไซต์ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนา สำนักงานฝึกอบรม
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนานั้น ประกอบด้วย ผลงานโปรเจ็คต่างๆที่ได้ทำผ่านมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น รายงาน หนังสือ รูปภาพ และฐานข้อมูล ซึ่งเป็นประโยชน์ให้สามารถกลับมาค้นหาข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็ว จึงได้รวบรวมไว้ในที่เดียวกัน

สำหรับ SEAFDEC Lecture Video on Marine Fishery and Oceanography นั้น เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำหน้าที่เก็บรวบรวม Video Clip ต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นจากการฝึกอบรมหรืองานวิจัย ที่ดำเนินการโดยกองวิจัยและพัฒนา  และได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ได้จากนักวิชาการผู้ผลิตคลิป ทั้งนี้ระบบได้รับการพัฒนาขึ้นโดยนำระบบฐานข้อมูลเข้ามาช่วยในการแสดงผลข้อมูลด้วย

URL : http://map.seafdec.org/seafdecLectureVideo