ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดำเนินกิจกรรมในภาคการประมงขนาดเล็กในพื้นที่โครงการครอบคลุมชายฝั่งทะเลและพื้นที่ประมงน้ำจืด หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับประมงขนาดเล็ก มาใช้การจัดเก็บข้อมูลที่รวบรวมได้ในระหว่างดำเนินกิจกรรมโครงการใน อันประกอบด้วย

  • ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม
  • ข้อมูลบทบาทหญิงชาย

ซึ่งการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจะช่วยให้สะดวกต่อการนำข้อมูลมาใช้ในอนาคต

ผลการดำเนินกิจกรรม จากประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล ข้อมูลที่นำมาใช้จะนำมาใช้ คือข้อมูลจากแบบสอบถามที่ทางศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดย Fisheries Management Section ได้ทำการเก็บข้อมูล และรวบรวมไว้ มีการนำเข้าข้อมูล มีรายการดังต่อไปนี้

  • ข้อมูลเบื้องต้น เช่น เพศ อายุ รายได้ จำนวนประชากรในครัวเรือน จำนวนเรือ ประเภทของเรือ
  • ปัญหาที่เกิดจากจากทำประมง
  • เครื่องมือประมงและผลจับ แหล่งขายสัตว์น้ำที่จับได้
  • การมีส่วนร่วมในชุมชนของชาวประมง
  • บทบาทหญิงชาย
  • การเข้าถึงแหล่งเงินทุน