สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในความร่วมมมือกับกรมประมง นำแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงเชิงระบบนิเวศ (EAFM) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการประมง ในพื้นที่บ้านหาดทรายขาว อ.สุขสำราญ จ.ระนอง คนในชุมชนประกอบอาชีพประมงขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ทำประมงลอบหมึก ชนิดหมึกที่ได้ คือ หมึกหอมและหมึกกระดอง ซึ่งปัจจุบันชาวประมงประสบปัญหาทรัพยากรหมึกลดลง จากการทำแผนการจัดการทรัยพากรร่วมกัน จังเห็นว่าควรมีการจัดตั้งธนาคารหมึก เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากร ธนาคารหมึกแห่งแรก ตั้งขึ้นที่บ้านทะเลงาม จ. ชุมพร สำนักงานฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้นำต้นแบบธนาคารหมึกแบบกระชัง จาก จ. ชุมพรมาพัฒนา ธนาคารหมึกได้จัดตั้งขึ้นที่ บ้านหาดทรายขาว จ. ระนอง มีการถ่ายทอดความรู้เรื่องธนาคารหมึกโดยประธานกลุ่มธนาคารหมึกบ้านทะเลงาม และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล จ. ชุมพร พูดคยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำธนาคารหมึก ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเลือกพื้นที่ติดตั้งกระชังธนาคารหมึก บริเวณที่เหมาะสมที่ไข่หมึกจะสามารถฟักได้ กระชังธนาคารหมึกได้ร่วมกันสร้างขึ้น โดยได้รับคำแนะนำจากประธานกลุ่มธนาคารหมึกต้นแบบจาก จ.ชุมพร

ธนาคารหมึก คือ การนำไข่หมึกที่ติดมากับลอบหมึกมาใส่ถุงอวนแล้วผูกไว้ในกระชัง เพื่อให้ลูกหมึกฟักออกจากไข่แล้วลงสู่ทะเล ธนาคารหมีกเป็นกิจกรรมที่ช่วยฟื้นฟูทรัพยกรประมงและช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรในเกิดความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาจากชาวประมงฝั่งอ่าวไทยสู่ทะเลอันดามัน